• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
پنج شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ | ۱:۲۰ ب.ظ

صفحه اصلی

معرفی پروژه جی تی ال ، شرکت آسیا گاز و مایع جنوب

در راستای اجرای بند الف ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که به موجب chiefessays.net آن به وزارت نفت اجازه صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی در راستای سیاست های اصل ۴۴ داده شد، مجوز احداث واحد GTL براساس موافقت اصولی تأمین خوراک از وزارت محترم نفت صادر شده است.

INTRODUCTION OF PROJECT GTL, ASIA GTL CO.

In pursuance of the implementation of clause a of article 122 of the law of the fourth plan of economic, social and cultural development of the country, by which the ministry of petroleum was authorized to issue permits for the construction of production units in the oil, gas https://theessayclub.com and petrochemical sectors to the private sector in line with article 44 policy, the license for the construction of the GTL unit has been issued on the basis of the principle agreed upon by the ministry of petroleum.