• تیتر دوم عکس
  • تیتر دوم عکس
یکشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۴ | ۷:۲۶ ب.ظ

درباره آسیا گاز و مایع جنوب

معرفی پروژه جی تی ال ، شرکت آسیا گاز و مایع جنوب

1-در راستای اجرای بند الف ماده 122قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور که به موجب ان به وزارت نفت اجازه صدور مجوز احداث واحدهای تولیدی در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی به بخش خصوصی در راستای سیاست های اصل 44 داده شد ، مجوز احداث واحد GTL براساس موافقت اصولی تامین خوراک شماره : م ب /1877 مورخ 16/07/1386 و 70226-4 و 581778 مورخ 28/12/91 از وزارت محترم نفت صادر شده است.

2- صدور مجوز تاسیس از وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شماره :1449-06به شماره ملی : 10420187469و شماره شناسنامه 2004183198به نام شرکت آسیا گاز و مایع جنوب صادر شده با تمدیدهای بعدی آن.

3- مالکیت شرکت : 100درصد خصوصی و سهام متعلق به شرکت اسیا گاز و مایع جنوب سهامی خاص می باشد .

4- موقعیت محل و خصوصیات اجرای پروژه : واقع در استان خوزستان – شهرستان ماهشهر – انتهای شمال غربی خلیج فارس ، در جنوب شرقی استان خوزستان ، در 110کیلومتری شهر اهواز مرکز استان و در 10 کیلومتری بندر امام خمینی می باشد .ارتفاع از سطح دریا 5/5متر که با احتساب 5/1 متر خاکریزی و تحکیم بستر ، ارتفاع آن به 7 متر خواهد رسید.

5- سطح زیر بنا : 7800متر مربع ساختمان های اداری غیر از محل پلانت ، مخازن و سایر تاسیسات مرتبط با حفظ فواصل و رعایت اصول ایمنی زمین محل اجرایی پروژه حدود 36هکتار است .( بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی توسعه استان ، مورخ 09/02/91و کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 09/12/90، با واگذاری 36 هکتار زمین مورد درخواست شرکت آسیا گاز و مایع جنوب طبق بند 30 صورت جلسه کمیسیون ماده 13 ، واگذار و تمدید گردیده که قابل افزایش به 48 هکتار می باشد.)

6- کل سرمایه گذاری موردنیاز پلانت تا زمان بهره برداری مبلغ 14935896میلیون ریال ( معادل 632340000 یورو ) و مبلغ ارزی برای خرید تجهیزات خارجی 217660000 یورو می باشد .

1-6) هزینه ساخت اسکله اختصاصی برای این پالایشگاه 120میلیارد تومان است . معادل چهل میلیون یورو که با احتساب هزینه پیش بینی نشده برای این بخش 50000000 یورو در نظر گرفته شده است .

2-6) جمعا ردیف 6، 1-6 و 2-6 ، مبلغ 900000000 میلیون یورو نیاز به سرمایه و تسهیلات در قالب فاینانس ، یوزانس ، تهاتر ،پای بک و بیوتی ، که بستگی به توافق سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارد ، مورد نیاز است .

7- طراحی مخازن ذخیره به منظور ایجاد یک ترمینال بونکرینگ 500000تنی جهت ذخیره سازی ، تخلیه و بارگیری جهت ترانزیت ، واردات و صادرات فراورده های نفتی جنوب و پالایشگاه GTL طراحی ومهندسی شده است .

8- ظرفیت پلانت : 33000 بشکه در روز و قابل افزایش به دلیل همجواری با خوراک است .

9- مواد اولیه : شامل 4/3 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال ، 127400مترمربع کاتالیست و آب واحد گوگردزدایی می باشد .

10- محصولات : شامل نفتا، گازوئیل (دیزل) ، بنزین هواپیما (جت فیول ) ، روغن پایه ، هیدروکربن های سنگین دو نمونه واکس براساس استاندارد یورو پنج و یورو هفت تولید این مجموعه است .

11- آب شرب مصرفی : حدود 7200مترمکعب در سال که بخشی از آن توسط خود واحد تامین خواهد شد .

12- برق مصرفی : 6 مگاوات می باشد که توسط نیروگاه تامین خواهد شد و نیروگاه موردنظر گازی و یا بخار با تکنولوژی جدید و با توان 30مگاواتی می باشد .

13- فاصله پروژه GTL تا اسکله صادراتی 2200 متر می باشد .

14- فاصله گاز مصرفی تا محل تامین خوراک 40 متر است .

15- معافیت مالی از زمان بهره برداری به مدت 10 سال می باشد.

16- مدت زمان برگشت سرمایه 8 سال پیش بینی شده است (دوسال ساخت ، یک سال دوره تنفس ، پنج سال برگشت سرمایه ) جمعا 8 سال .

17- فروش محصولات تولیدی در داخل کشور برپایه قیمت FOB بنادر ایران ( قیمت بین المللی ) خواهد بود .

18- تعداد پرسنل موردنیاز طرح اعم از نیروی متخصص ، اداری و خدماتی جمعا : 336نفر به طور مستقیم و  1000 نفر به طور غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد و نسبت به نفر اشتغال 42500میلیون ریال هزینه سرمایه گذاری موردنیاز است .

19- امکان ایجاد واحدهای جانبی نیز وجود دارد .

20- باتوجه به دسترسی به ابهای آزاد و اخذ مجوز احداث اسکله اختصاصی و استقرار نماینده گمرک در محل و همچنین در فاز یک پروژه راه اندازی پایانه بونکرینگ صادرات و واردات مشتقات نفتی این پروژه دارای امتیازات ممتاز در منطقه خلیج فارس دیده شده است .

21- مشاور داخلی فاز یک پروژه مهندسین مشاور پتروسادیان می باشد .

INTRODUCTION OF PROJECT GTL, ASIA GTL CO.

1-To run clause A of article 122 of act for fourth program of economical ,social and cultural development of the country that due to it , allowance to issue permit to build productive units in sectors of oil ,gas and petro chemical was given to private sector at end of policies of principle 44 , permit to build GTL unit has been issued based on principle agreement to secure feed with No.1877/ bm in 2007/10/8 and 4- 70226 and 581788 in 2013/03/18 from respectful Ministry of Oil.

2- Issuing permit to establish from Ministry of Industry, Mine and Business with No.06-1449 with national No.

10420187469 and ID card no.2004183198 with name of Asia GTL Co .Issued with its next extensions.

3- Ownership of the company   : It is 100% private and shares are belonged to Asia GTL co. ( Joint stocks).

4- Situation of place and features to run the project : it is located in 10 th kilometer of Imam Khomeini port and 110th kilometer of Ahvaz city ,center of province ,in eastern south of Khouzestan province ,end of western north of Persian Gulf ,Mahshahr city , Khouzestan province .Height from sea level is 5/5 m that by calculating 1/5 m of backfilling and cohesion of bed, its height will reach to 7 m.

5- Infrastruture  level : It is 7800 m of administrative building except for place of planet , tank and infrastructure level of other installations related to keeping distances and  complying with safety principles of land of executive place of the project is about 36 hectares .(based on passage of provincial development programming council,in2012/4/28 and work group of infrastructure affairs and urbanization in 2012/2/28 by assigning 36 hectares of requested land of Asia GTL Co. As per clause 30 of minute of commission for article 13.it has been assigned and extended that is increasable to 48 hectares.

6- All requested capital of planet to exploitation time is cost of 14935896 million Rials (equal to 632,340,000 Euro ) and exchange cost to buy foreign equipment is 217660000 Euro.

6-1- cost to build special wharf for this refinery is 120 billion Toman equal to 40 million Euro that by calculating predicted cost for this part ,50,000,000 Euro has been taken .

6-2- In total , rows of 6,6-1,6-2 cost of 900,000,000 Euro is required for capital and facilities in frame of finance ,usance , barter , by – back , beauty that  depends on agreement of investor and capital acceptor .

7- Design of saving tank has been designed and engineered in order to make a 500-tones bunkering terminal to save , discharge and load for transit ,imports and exports of southern soil products and refinery of GTL.

8- Capacity of planet : it is 33000 barrels per day and is increasable due to adjacency with feed.

9- raw materials : it includes 3/4 m3 of natural gas per year ,127,400 m3 of catalyst and water of sulphur removing unit.

10- products: they include naphtha ,gas oil (diesel),airplane gasoline (jet fuel )base oil, heavy hydrocarbons and 2 samples of wax based on Euro 5 and  Euro 7 standards of productions of this complex.

11- Consumed drink water: it is about 7200 m3 per year that a part of it will be secured by the unit ,itself.

12- Consumed power : it is 6 megawatt that will be  secured by plant and the given gas and or steam plant is with new technology and 30-megawatt ability .

13- Distance of the GTL project to exports wharf is 2200 m.

14- Distance of consumed gas to place to secure feed is 40m.

15- Tax exemption from exploitation time is for 10 years.

16- Period of time to return capital has been predicted as 8 years (2years for building , one year for break period ,5 years for capital return),in total 8 years .

17- Selling productive products inside the country will based on FOB price of Iranian ports (international price ).

18- Number  of required personnel of the project such as specialized , administrative and service force , in total : 336people will work directly and 1000 people indirectly and for people –work ratio ,42,500 million Rials of cost of investment is required .

19- there is possibility to make lateral units ,too.

20- In view of access to free waters and getting permit to build special wharf and place customs agent in place and also, in phase 1 of the project, startup of bunkering terminal of exports and import of oil derivations of this project ,it has been as holder of superior advantages in region of Persian Gulf.

21- Domestic consultant of phase 1 of the project is Petro Sadian Consultant Engineers.

Sealed: board of directors of the company